Teisės aktai

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo
Įstatymas

2017 m. gruodžio 14 d. Nr. XIII-888
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0b6cda0eb0a11e7a5cea258c39305f6

Įstatymas apibrėžia pameistrystę, kaip mokymosis formą. Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma – profesinio mokymo organizavimo būdas, kai mokymas ar jo dalis vykdoma darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje, pas laisvąjį mokytoją. Tai pagrindinis dokumentas, kuris nusako teisės aktų sąrašą, skirtą pirminiam ir tęstiniam profesiniam mokymui pameistrystės forma bei nustato sąsajas su kitais susijusiais įstatymais.

 

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo
Įstatymas

2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89

Apibrėžiama pameistrystės darbo sutartis. Įstatymo įgyvendinimas ir taikymas apima visas darbo sutartis, tame tarpe ir pameistrystės darbo sutartis.

 

Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas

2016 m. birželio 21 d. Nr. XII-2470
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/422c8b5042b811e6a8ae9e1795984391/asr

Įstatymas taikomas bedarbių, socialinei rizikos grupei priklausančių asmenų rėmimui, siekiant didinti darbo ieškančių asmenų užimtumą, mažinti nedarbą, švelninti neigiamas jo pasekmes, visuma. 

Plačiau apie tai rasite Užimtumo tarnybos tinklapyje adresu https://uzt.lt/darbdaviui/profesinis-mokymas/pameistryste/

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Nutarimas

Dėl profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 m. spalio 23 d. Nr. 1065
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a6eab0d2f97111e985ccb0561410d874?jfwid=-115mjggxb5

Aprašas reglamentuoja profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, inicijavimą ir pasirengimą jį įgyvendinti bei vykdymą, profesinio mokymo teikėjų ir darbdavių, organizuojančių profesinį mokymą pameistrystės forma, teises ir pareigas, asmens, siekiančio darbo vietoje įgyti kvalifikaciją ar kompetenciją (kompetencijas) pameistrystės forma, teises ir pareigas, profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, kokybės užtikrinimą. 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Nutarimas

Dėl profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo

2019 m. rugsėjo 11 d. Nr. 934
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/35f9b304d85411e98bb2b994315c7101

Reglamentuoja profesinio mokymo lėšų apskaičiavimą vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba jos dalį. Ji taikoma, skiriant mokymo lėšų formaliajam profesiniam mokymui iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, darbdavių ir (ar) kitų lėšų.

 

Kiti susiję teisės aktai:

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras
Įsakymas 

Dėl formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2012 m. kovo 15 d. Nr. V-482
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.420810/asr

Profesinio mokymo programos ar jos modulio įgyvendinimas pameistrystės forma

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras
Įsakymas

Dėl profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo. Turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 m. kovo 23 d. Nr. V-231
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4e8a5510d33a11e49a8e8a8aa8141086?jfwid=-9dzqnu8e3

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
Įsakymas

Dėl reikalavimų profesinio mokymo sutartims ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2010 m. balandžio 13 d. Nr. V-512/A1-142
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.369939/asr

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras
Įsakymas

Dėl profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 m. lapkričio 22 d. Nr. V-925
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f32c88c2ee9511e89d4ad92e8434e309

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Nutarimas

Dėl formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo

2004 m. birželio 29 d. Nr. 822
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.236361/asr

 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras
Įsakymas

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-373 „Dėl asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2020 m. gegužės 6 d. Nr. V-666
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/42d4d5108fd211eaa51db668f0092944

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras
Įsakymas

Dėl asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos tarnybos kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas ar Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2018 metų plano patvirtinimo 

Tvirtinamas kasmet. Jame nustatomi asmenų priėmimo skaičiai, įskaitant ir pameistrystės mokymosi forma.

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras
Įsakymas

Dėl ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2008 m. sausio 11 d. Nr. ISAK-72
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.313142/asr

 

Rengiami teisės aktai:

 

ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
Įsakymas

Dėl bendrojo lavinimo technologijų dalykų ir profesinio mokymo programos modulių užskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo (t.b. atnaujintas)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1373  „Dėl Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodikos patvirtinimo“ pakeitimai 

Reikalavimai kompetencijų vertinimo ir pripažinimo institucijoms ir jų akreditacijos tvarkos aprašas