Pameistrystė – profesinio mokymo(si) forma, kuomet bendradarbiaudamos profesinio mokymo įstaiga (PMĮ) su verslo įmone (įmonė), drauge moko asmenį profesijos. Pameistrystei vykti būtina, kad teorijos būtų mokoma PMĮ, o darbo įgūdžių ir veiklos/darbo specifikos – darbo vietoje, t.y. įmonėje. Prieš mokydamasis pameistrystės forma asmuo su PMĮ pasirašo mokymosi sutartį; PMĮ su įmone – bendradarbiavimo sutartį; o įmonė įdarbina pas save PMĮ mokinį su juo pasirašydama pameistrystės darbo sutartį.

Profesinis mokymas(is) pameistrystės būdu įmanomas, kai mokymo procese dalyvauja profesinio mokymo įstaiga ir įmonė, todėl mokymo procese nelikus vieno iš šių dviejų dalyvių, turėtų pasibaigti ir pameistrystė.

Pameistrystė, baigiasi tuomet, kai:

– sėkmingai baigus mokytis, išlaikius egzaminus ir gavus diplomą arba įgytų kompetencijų pažymėjimą (taip pat baigia galioti mokymo sutartis ir mokinys išbraukiamas iš mokinių registro);

– nutraukiama mokymosi sutartis ir mokinys toliau nebesimoko (jis pašalinamas iš mokinių registro);

– įmonei ar pameistriui, nutraukus pameistrystės darbo sutartį, tačiau mokiniui nenutraukusiam mokymosi sutarties. Tokiu atveju profesinis mokymas pameistrystės forma keičiamas į mokyklinę mokymo formą ir mokinys profesijos mokosi toliau tik PMĮ (iki tol, kol randama kita įmonė);

Pameistrystės darbo sutartis tarp įmonės ir pameistrio baigiasi, kai baigiama mokytis (pasibaigus terminui, nurodytam mokymosi sutartyje) arba kai pameistrystės darbo sutartis nutraukiama (nesvarbu kurios šalies iniciatyva ir kokiais pagrindais).