Titulinis » Aktualu

Minkštųjų (socialinių-emocinių) įgūdžių ugdymas per pameistrystę

Kauno technologijų mokymo centras (Kautech) siekdamas aukštesnės pameistrystės kokybės, po reorganizacijos, tęsia Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro įgyvendintos programos Erasmus+ projekto „DESSA – Minkštųjų įgūdžių ugdymas per pameistrystę“ veiklas. DESSA projekto partneriai iš 5 valstybių sukūrė pameistrystės modelį, skirtą profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų mokinių socialiniams-emociniams įgūdžiams ugdyti. Šis modelis papildo pameistrystės procesą, panaudojant žaidybinimą ir natūralią mentorystę.

Projekto laikotarpiu organizuotų apklausų ir diskusijų su darbdaviais metu nustatyta, kad daugeliui darbuotojų trūksta šių svarbiausių minkštųjų įgūdžių, reikalingų darbo rinkoje: gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti, komandinio darbo, savęs motyvavimo, kūrybiškumo, inovacijų, problemų sprendimo, prisitaikymo prie pokyčių, asmeninio tobulėjimo, laiko planavimo, derybinių gebėjimų, konfliktų sprendimo, pasitikėjimo savimi bei lyderystės. Pastebėta, kad šie įgūdžiai nėra ugdomi arba švietimo įstaigose ugdomi nepakankamai.

Projekto laikotarpiu vykdytos veiklos bei daugybė įvairių Europos Sąjungos šalių pavyzdžių rodo, kad pameistrystė yra veiksmingas būdas rengti kvalifikuotus specialistus, turinčius darbo rinkai reikalingų įgūdžių, taip patenkinant darbdavių poreikius ir palengvinant asmenų patekimą į darbo rinką.

DESSA pameistrystės modelio tikslas – užtikrinti suprantamą ir pritaikomą pameistrystę kiekvienoje valstybėje, nukreipiant tikslinių grupių narius į kokybiškesnę pameistrystę pasitelkiant pagrindinius ir pagalbinius DESSA pameistrystės modelio elementus.

Pagrindiniai „DESSA“ pameistrystės modelio elementai: žaidybinimas ir natūrali mentorystė.

Žaidybinimas – tai žaidimų elementų naudojimas ne žaidimų kontekste. Tai puikus būdas sustiprinti mokymosi procesą, nes pastebėta, kad šis elementas didina mokinių motyvaciją, pasitenkinimą, gerina pasiekimų rezultatus, stiprina bendravimą, įsitraukimą ir įsipareigojimą, gerina žinių įsisavinimą ir išsaugojimą. Taip pat žaidimais grindžiami įrankiai gali būti naudojami strategiškai siekiant juos integruoti į esamus verslo organizacijos procesus ar valdymo sistemas pageidaujant teigiamų darbuotojų ir organizacijos rezultatų.

Natūrali mentorystė. Naudojantis DESSA pameistrystės modeliu, mokiniams suteikiama galimybė pasirinkti tinkamiausią mentorių iš galimų variantų. Tai pasitikėjimu ir abipuse pagarba grindžiami mentorystės santykiai, kurių tikslas – padėti pameistriui geriau pažinti save, pasitikėti savimi ir įgyti sėkmingos pameistrystės patirties. Mokytojas praktinio mokymo metu gali patarti ir padėti mokiniui pagalvoti apie tinkamą mentoriaus kandidatą pameistrystei, vizitų įmonėse metu, tačiau mokinys pats atsakingas už mentoriaus susiradimą ir paprašymą tapti jo mentoriumi.

Pagalbiniai pameistrystės modelio elementai ir įrankiai:

Socialinių-emocinių įgūdžių įsivertinimo įrankis padeda pameistriams įsivertinti savo veiklos rezultatus ir daugiausiai naudojamas kaip pagalbinė priemonė ugdant jau turimus socialinius-emocinius įgūdžius bei tuos įgūdžius, kuriuos jiems reikės patobulinti siekiant aukštesnio asmeninio ir profesinio tobulėjimo. Šis procesas gali padėti pameistriams geriau suvokti savo mokymosi procesą ir prisiimti už jį daugiau atsakomybės.

Socialinių-emocinių įgūdžių tobulinimo gidas (orientavimo gidas), kurio tikslas – pabrėžti socialinių-emocinių įgūdžių svarbą pateikiant naudingų patarimų ir pavyzdžių bei padėti pameistriams juos ugdyti. Jame pateikiama aktuali informacija ir paaiškinama, kas sudaro socialinius-emocinius įgūdžius bei pateikiami patarimai ir pavyzdžiai, skatinantys nestandartinį mąstymą, kūrybiškumą, kolektyviškumą, gerovę ir asmeninį tobulėjimą.

Socialinių-emocinių įgūdžių gidas mokytojams/ mentoriams – tai pagalbinė priemonė mokytojams/ mentoriams, skirta ugdyti pameistrių socialinius-emocinius įgūdžius. Jame aprašyta mentorystės svarba, tikslai ir mentoriaus vaidmuo bei pateiktos praktinės užduotys ir pavyzdžiai, kaip įgyti vertingos patirties realioje darbo aplinkoje ir augti kaip profesionalams.

DESSA interneto platforma, kurioje pateikiama išsami informacija apie pagrindinę DESSA projekto idėją, informacija apie projekto partnerius ir nuorodos į projekto intelektinius produktus.

Seminarai. Profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjai ir įmonių atstovai/ mentoriai turėjo galimybę dalyvauti seminaruose, kuriuose buvo pristatytas DESSA pameistrystės modelis bei metodologija.

DESSA pameistrystės modelio nauda suinteresuotosioms šalims

Išskiriamos šios pagrindinės naudos mokiniams: mokiniai gali gauti atlygį besimokydami pameistrystės būdu; tuo pat metu įgyjama kvalifikacija ir ugdomi minkštieji įgūdžiai; mokiniai didžiausią laiko dalį praleidžia realioje darbo vietoje su realia įranga, realiomis problemomis bei situacijomis darbo vietoje; mokiniai turi galimybę studijų metu gana anksti ir sklandžiau patekti į darbo rinką; mokiniai turi geresnes karjeros perspektyvas bei profesionalų pagalbą; mokiniai turi galimybę mokymosi periodu įgyti darbinės patirties.

PRM paslaugų teikėjams, taikant DESSA pameistrystės modelį, pastebimos šios naudų tendencijos: mokiniai ugdomi atsižvelgiant į darbdavių poreikius; reguliariai tobulinamos programos įtraukiant darbdavius; greitesnis reagavimas į darbo jėgos/ darbo vietų poreikius ir pokyčius; geresnės rinkodaros galimybės; patrauklesnis profesinio mokymo įvaizdis siūlant platesnį įgūdžių spektrą ir daugiau galimybių; aukštesnė mokymo kokybė bei efektyviau tobulinamos mokytojų kompetencijos dirbant tiesiogiai su darbdaviais, mentoriais ir profesionalais.

Įmonėms, taikančioms DESSA pameistrystės modelį pastebimos šios naudų tendencijos: efektyvesnis jaunų ir perspektyvių potencialių darbuotojų samda; galimai lojalesnė darbo jėga; sutaupoma darbuotojų samdos ir darbo vietų išlaidų; didesnis produktyvumas kuriant platesnio spektro pridėtinę vertę; įmonės galėtų įgyti socialiai atsakingos įmonės statusą; įmonės tiesiogiai dalyvauja kuriant mokymo turinį, programas ir standartus; pameistriai ruošiami atsižvelgiant į įmonių poreikius.

Nauda valstybėms: teigiamas ekonominis ir socialinis poveikis; švietimas sėkmingiau prisitaiko prie įmonių poreikių; lankstesnė profesinio rengimo sistema; efektyvesnis atsakas į pokyčius darbo rinkoje.

Atlikta DESSA pameistrystės modelio SSGG analizė atskleidė stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes

Stiprybės: sėkmingiau parengti kvalifikuoti specialistai; labiau savimi pasitikintys ir motyvuoti pameistriai; greitesnis ir aukštesnės kokybės mokymo(si) procesas; geresnis PRM paslaugų teikėjų, profesinio rengimo, pameistrystės įvaizdis ir kokybė; įmonės tiesiogiai įsitraukia į jų poreikius atitinkančių programų kūrimą; stipresnis PRM paslaugų teikėjų ir įmonių tarpusavio bendradarbiavimas.

Silpnybės: dėl nepalankios verslui aplinkos, apsunkinančių teisės aktų ir vidinių kai kurių valstybių trūkumų, daugelis įmonių nenoriai įsitraukia į pameistrystės procesą; galimas mokinių motyvacijos trūkumas.

Galimybės: mažesnis iš studijų programų pasitraukusių mokinių skaičius; platesnė kvalifikuotų darbuotojų pasiūla; sėkmingesnis patekimas į darbo rinką; aukštesnis užimtumo lygis; galima kelti aukštesnius akademinius siekius ir galimybes; smulkaus ir vidutinio verslo įmonių stiprinimas; stipresnė valstybių vidaus ekonomika.

Grėsmės: darbdavys neturi garantijų, kad apmokytas ir kvalifikuotas pameistrys pasiliks toje įmonėje arba pasirinks šią įmonę savo darboviete pasibaigus pameistrystės programai; sparčiai besikeičianti visuomenė, nes šiuo istoriniu laikotarpiu niekas negali paneigti, kad visuomenė daugeliu aspektų (socialiniu, ekonominiu, politiniu ir kultūriniu) išgyvena esminių pokyčių procesą.

DESSA pameistrystės modelis sukurtas remiantis įvairių Europos Sąjungos valstybių pameistrystės patirtimi, atliktomis analizėmis ir tyrimais, užtikrinant lanksčiai pritaikomą ir efektyvesnę pameistrystę, atsižvelgiant į realius darbo rinkos poreikius. Šis modelis galėtų būti sėkmingai pritaikomas daugelyje profesinio mokymo programų, taip prisidedant prie įmonių produktyvumo bei konkurencingumo didinimo, skatinant darbo vietų kūrimą ir didesnį jaunimo užimtumą.

Programos Erasmus+ strateginių partnerysčių projektą „DESSA – Minkštųjų įgūdžių ugdymas per pameistrystę“ Nr.2019-1-NL01-KA202-060482 Lietuvoje koordinavo Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras, kuris po reorganizacijos yra Kauno technologijų mokymo centro dalis.

Kontaktiniai asmenys:

Tomas Vilčinskas, Kauno technologijų mokymo centro projekto vadybininkas
El.paštas: tomas.vilcinskas@kautech.lt

Agnė Morkeliūnaitė, Kauno technologijų mokymo centro profesijos mokytoja ekspertė
El.paštas: agne.morkeliunaite@kautech.lt

Projekto interneto svetainė – http://dessaproject.eu/

Dalintis aktualija:

Facebook
LinkedIn
Siųsti el.paštu
Spausdinti
Facebook
LinkedIn
Siųsti el. paštu
Spausdinti