Apklausos

Projektas „2019 – 2020 m. finansinė parama Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinei sistemai (EQAVET)“, Nr. 609327-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA3-EQAVET-NRP, finansuojamas Erasmus+ programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.  Europos Komisijos parama  http://………/ apklausos rengimui nereiškia pritarimo jos turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šioje apklausoje.