Dažnai užduodami klausimai

Čia rasite atsakymus į dažniausiai užduodamus vartotojų klausimus.

Kada baigiasi pameistrystė?

Pameistrystė – profesinio mokymo(si) forma, kuomet bendradarbiaudamos profesinio mokymo įstaiga (PMĮ) su verslo įmone (įmonė), drauge moko asmenį profesijos. Pameistrystei vykti būtina, kad teorijos būtų mokoma PMĮ, o darbo įgūdžių ir veiklos/darbo specifikos – darbo vietoje, t.y. įmonėje. Prieš mokydamasis pameistrystės forma asmuo su PMĮ pasirašo mokymosi sutartį; PMĮ su įmone – bendradarbiavimo sutartį; o įmonė įdarbina pas save PMĮ mokinį su juo pasirašydama pameistrystės darbo sutartį.

Profesinis mokymas(is) pameistrystės būdu įmanomas, kai mokymo procese dalyvauja profesinio mokymo įstaiga ir įmonė, todėl mokymo procese nelikus vieno iš šių dviejų dalyvių, turėtų pasibaigti ir pameistrystė.

Pameistrystė, baigiasi tuomet, kai:

– sėkmingai baigus mokytis, išlaikius egzaminus ir gavus diplomą arba įgytų kompetencijų pažymėjimą (taip pat baigia galioti mokymo sutartis ir mokinys išbraukiamas iš mokinių registro);

– nutraukiama mokymosi sutartis ir mokinys toliau nebesimoko (jis pašalinamas iš mokinių registro);

– įmonei ar pameistriui, nutraukus pameistrystės darbo sutartį, tačiau mokiniui nenutraukusiam mokymosi sutarties. Tokiu atveju profesinis mokymas pameistrystės forma keičiamas į mokyklinę mokymo formą ir mokinys profesijos mokosi toliau tik PMĮ (iki tol, kol randama kita įmonė);

Pameistrystės darbo sutartis tarp įmonės ir pameistrio baigiasi, kai baigiama mokytis (pasibaigus terminui, nurodytam mokymosi sutartyje) arba kai pameistrystės darbo sutartis nutraukiama (nesvarbu kurios šalies iniciatyva ir kokiais pagrindais).

Kiek pameistrių galima priimti į įmonę, ar pas ūkininką į ūkį vienu metu?

Įmonėje ar pas ūkininką ūkyje vienu metu leidžiama priimti dirbti-mokytis pameistriais ne daugiau kaip 10 proc. visų įmonėje ar ūkyje su darbo sutartimis dirbančių asmenų. Jeigu įmonėje ar ūkyje dirba iki 10 darbuotojų – leidžiama sudaryti tik vieną pameistrystės darbo sutartį.

Ar galiu kreiptis dėl pameistrystės į kelis darbdavius vienu metu?

Taip, galite. Jeigu neturite konkretaus darbdavio pasiūlymo, galite kreiptis ir į profesinio mokymo įstaigą, siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV). Rekomenduojame pildyti  „Europass“ CV.

Kas užtikrina profesinio mokymo organizuojamo pameistrystės forma kokybę?

Už mokymų kokybę atsako profesinio mokymo įstaiga arba darbdavys, jei šis vykdo mokymus be mokymo įstaigos. Darbdaviui organizuojant mokymą kartu su mokymo įstaiga, abi pusės bendradarbiauja siekiant užtikrinti mokymų kokybę.

Kokie dokumentai bus išduoti pameistriui baigus mokytis?

Mokymų pabaigoje darbdavys išduoda pameistrio mokymosi pasiekimus liudijančius dokumentus arba pameistrio įgytą kvalifikaciją liudijančius dokumentus.

Kiek laiko pameistrys mokosi ir dirba (per savaitę)?

Vykdant pameistrystės forma organizuojamą profesinį mokymą, bendras pameistrio darbo darbdaviui laikas ir kito mokymosi laikas negali viršyti 48 valandų per savaitę, išskyrus pameistrį iki 18 metų, kurio darbo laiko trukmę nustato Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

Kaip vyksta pameistrių mokymas?

Pameistrio praktinis mokymas vykdomas darbo vietoje (-se), atitinkančioje (-se) mokymo programos reikalavimus. Praktinio mokymo vietoje pameistrys vykdo mokymo programos turinį (kompetencijas, mokymosi rezultatus) atitinkančias veiklas.

Kas gali inicijuoti profesinį mokymą, organizuojamą pameistrystės forma?

• profesinio mokymo įstaiga,

• darbdavys, pageidaujantis darbo vietoje mokyti pameistrį (-ius),

• darbdavio darbuotojas,

• mokinys,

• socialiniai partneriai ir kiti subjektai, numatyti Užimtumo įstatyme ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose.

Kodėl verta būti pameistriu?

Praktiniam mokymui(si) ir praktikai skiriama 70 procentų mokymosi laiko, todėl per trumpą laiką galima įgyti daug žinių bei praktikos.