Teisės aktai

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymas 2017 m. gruodžio 14 d., Nr. XIII-888

Įstatymas apibrėžia pameistrystę, kaip mokymosis formą. Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma – profesinio mokymo organizavimo būdas, kai mokymas ar jo dalis vykdoma darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje, pas laisvąjį mokytoją. Tai pagrindinis dokumentas, kuris nusako teisės aktų sąrašą, skirtą pirminiam ir tęstiniam profesiniam mokymui pameistrystės forma bei nustato sąsajas su kitais susijusiais įstatymais.

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 2016 m. rugsėjo 14 d., Nr. XII-2603

Apibrėžiama pameistrystės darbo sutartis. Įstatymo įgyvendinimas ir taikymas apima visas darbo sutartis, tame tarpe ir pameistrystės darbo sutartis.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas 2016 m. birželio 21 d., Nr. XII-2470

Įstatymas taikomas bedarbių, socialinei rizikos grupei priklausančių asmenų rėmimui, siekiant didinti darbo ieškančių asmenų užimtumą, mažinti nedarbą, švelninti neigiamas jo pasekmes, visuma. Plačiau apie tai rasite Užimtumo tarnybos tinklapyje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 1065 „Dėl profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašo patvirtinimo

Aprašas reglamentuoja profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, inicijavimą ir pasirengimą jį įgyvendinti bei vykdymą, profesinio mokymo teikėjų ir darbdavių, organizuojančių profesinį mokymą pameistrystės forma, teises ir pareigas, asmens, siekiančio darbo vietoje įgyti kvalifikaciją ar kompetenciją (kompetencijas) pameistrystės forma, teises ir pareigas, profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, kokybės užtikrinimą.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-482 „Dėl formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas nustato mokymo pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar jos modulį planavimą ir profesinio mokymo programų įgyvendinimą.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-925 „Dėl profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos apraše nustatoma formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programos apimtis, sandara ir struktūra, profesinio mokymo programos ar jos modulių rengimo, atnaujinimo, vertinimo ir registravimo tvarka.

PAMEISTRYSTĖS TEISINIS REGLAMENTAVIMAS“ Orlauskė, M. ir Kapočius, Ž. (2020). Pameistrystės sėkmės receptas. Ko dar trūksta Lietuvai?