Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Nutarimas

Dėl profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašo patvirtinimo

2019 m. spalio 23 d. Nr. 1065
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a6eab0d2f97111e985ccb0561410d874?jfwid=-115mjggxb5

Aprašas reglamentuoja profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, inicijavimą ir pasirengimą jį įgyvendinti bei vykdymą, profesinio mokymo teikėjų ir darbdavių, organizuojančių profesinį mokymą pameistrystės forma, teises ir pareigas, asmens, siekiančio darbo vietoje įgyti kvalifikaciją ar kompetenciją (kompetencijas) pameistrystės forma, teises ir pareigas, profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, kokybės užtikrinimą. 


Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo

Įstatymas

2017 m. gruodžio 14 d. Nr. XIII-888
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0b6cda0eb0a11e7a5cea258c39305f6

Įstatymas apibrėžia pameistrystę, kaip mokymosis formą. Pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma – profesinio mokymo organizavimo būdas, kai mokymas ar jo dalis vykdoma darbo vietoje: įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje, pas laisvąjį mokytoją. Tai pagrindinis dokumentas, kuris nusako teisės aktų sąrašą, skirtą pirminiam ir tęstiniam profesiniam mokymui pameistrystės forma bei nustato sąsajas su kitais susijusiais įstatymais.


Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo
Įstatymas

2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. XII-2603
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89

Apibrėžiama pameistrystės darbo sutartis. Įstatymo įgyvendinimas ir taikymas apima visas darbo sutartis, tame tarpe ir pameistrystės darbo sutartis.


Lietuvos Respublikos užimtumo
įstatymas

2016 m. birželio 21 d. Nr. XII-2470
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/422c8b5042b811e6a8ae9e1795984391/asr

Įstatymas taikomas bedarbių, socialinei rizikos grupei priklausančių asmenų rėmimui, siekiant didinti darbo ieškančių asmenų užimtumą, mažinti nedarbą, švelninti neigiamas jo pasekmes, visuma. 

Plačiau apie tai rasite Užimtumo tarnybos tinklapyje adresu https://uzt.lt/darbdaviui/profesinis-mokymas/pameistryste/

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras

Įsakymas 

Dėl formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2012 m. kovo 15 d. Nr. V-482
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.420810/asr

Profesinio mokymo programos ar jos modulio įgyvendinimas pameistrystės forma

 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras
Įsakymas

Dėl profesinio mokymo programų rengimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2018 m. lapkričio 22 d. Nr. V-925
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f32c88c2ee9511e89d4ad92e8434e309