Apie projektą

Projekto pavadinimas: „2019 – 2020 m. finansinė parama Europos profesinio mokymo kokybės orientacinei sistemai (EQAVET)“ (angl. 2019 – 2020 Financial support to the EQAVET)

Projekto numeris: 609327-EPP-1-2019-1-LT-EPPKA3-EQAVET-NRP

Projektas įgyvendintas: 2021 m. kovo 31 d.

Projekto vykdytojas: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Projekto tikslas: didinti įmonių ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimo kokybę ir plačiąja prasme ugdyti mokymosi darbo vietoje kultūrą.

Projektas prisideda prie tolimesnio profesinio mokymo kokybės užtikrinimo veiklų tobulinimo pagal Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinę sistemą (angl. EQAVET), ypatingą dėmesį skiriant mokymuisi darbo vietoje.

Projektas finansuojamas Erasmus + programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pameistrystė.lt portale jo autorių skelbiama informacija ir reiškiamos nuomonės nebūtinai atitinka Europos Komisijos poziciją.

Projekto įgyvendinimas ir eiga: 

Šis projektas gimė kaip Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos iniciatyva, tapusi Erasmus+ programos projektu „2019 – 2020 m. finansinė parama Europos profesinio mokymo kokybės orientacinei sistemai (EQAVET)“. Vienas iš matomiausių projekto rezultatų – pameistrystės informacijos sklaidos internetinė svetainė, skirta informuoti apie pameistrystės galimybes, teikiamą naudą, teisinį reglamentavimą, pameistrystės organizavimo ir įgyvendinimo ypatumus, dalintis sėkmės istorijomis, konsultuotis, gauti atsakymus į rūpimus klausimus pameistriamsdarbdaviams ir mokymo įstaigoms.

Pameistrystei viešinti sukurti vaizdo klipai apie įvairius pameistrystės įgyvendinimo aspektus, nuo pasirengimo pameistrystei, pameistrystės dalyvių teisių ir pareigų aptarimo iki pagrindinių profesinio mokymo įstaigų, darbdavių ir pameistrių įsipareigojimų vykdant profesinį mokymą pameistrystės būdu.

Projekto metu įgyvendinti nemokami nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai. Nuotoliniai mokymai tęsiasi ir projektui pasibaigus, norintieji tobulinti kvalifikaciją kviečiami registruotis ir savarankiškai mokytis http://kursai.pameistryste.lt/.

Sėkmingai pasiekti planuotus projekto rezultatus padėjo intensyvios diskusijos su projekto tikslinėmis grupėmis, socialiniais partneriais, ir kitomis pameistryste suinteresuotomis institucijomis. Programos “Kurk Lietuvai” dalyviai, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos centro, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro atstovai bei Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai įnešė reikšmingą nacionalinį indėlį formuojant projekto rezultatus. Nacionalinės diskusijos persipina ir tarptautiniame kontekste, Baltijos šalys tęsia bendradarbiavimą ir keičiasi gerąją patirtimi įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją dėl Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos sukūrimo (EQAVET). Įgyvendinamo projekto kontekste Lietuvos, Latvijos, Estijos nacionalinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinių punktų atstovai aptarė mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimo iniciatyvas ir pameistrystės plėtros svarbą ateityje.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie sėkmingo EQAVET projekto veiklų įgyvendinimo. Lietuvoje kuriamos naujos pameistrystės tradicijos, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras šia proga linki glaudaus bendradarbiavimo planuojant naujas iniciatyvas ir įgyvendinant tolimesnius projektus.

Skaitykite apie projektą spaudoje.

Daugiau susistemintos informacijos apie pasiektus projekto rezultatus rasite žemiau.  

Projekto renginiai:

Diskusija "Pameistrystės skatinimas Lietuvoje".
Data: 2020 m. rugpjūčio 21 d.
Partneriai: "Kurk Lietuvai".
Tikslinė grupė: profesinio mokymo įstaigų ir darbdavių atstovai.
Diskusijos rezultatai: renginio metu aptartos portalo www.pameistryste.lt panaudojimo sklaidai galimybės ir parengtos sklaidos gairės.

Orlauskė, M. ir Kapočius, Ž. (2020). „Apskritojo stalo diskusijos rezultatai ir įžvalgos: Konsoliduotos informacijos poreikio įvertinimas ir informacijos sklaidos gairės“

Diskusija "Praktiniai įrankiai pameistrystei įgyvendinti".
Data: 2020 m. spalio 22 d.
Partneriai: Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras.
Tikslinė grupė: profesinio mokymo įstaigų ir darbdavių atstovai.
Diskusijos rezultatai: atliktas portalo www.pameistryste.lt praktinis testavimas ir įdiegti patobulinimai pagal pateiktus dalyvių komentarus.

Diskusija "Praktiniai įrankiai pameistrystei įgyvendinti: mokymų kokybės vertinimas".
Data: 2021 m. kovo 23 d.
Partneriai: Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras.
Tikslinė grupė: profesinio mokymo įstaigų atstovai (profesijos mokytojai, administracijos darbuotojai).
Diskusijos rezultatai: aptarti nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai, skirti profesijos mokytojams, ir apibendrinti mokymus testavusių dalyvių pastebėjimai dėl kursai.pameistryste.lt turinio bei  virtualios aplinkos.

Diskusija "Praktiniai įrankiai pameistrystei įgyvendinti: mokymų kokybės vertinimas".
Data: 2021 m. kovo 29 d.
Tikslinė grupė: profesinio mokymo įstaigų ir darbdavių atstovai.
Diskusijos rezultatai:  aptarti nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo kursai, skirti profesijos mokytojams ir įmonių atstovams, ir apibendrinti mokymus testavusių dalyvių pastebėjimai dėl kursai.pameistryste.lt turinio bei  virtualios aplinkos.

Mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimas Baltijos šalyse

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras 2021 m. vasario 17 d. organizavo nuotolinį Baltijos šalių seminarą “Mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimas: praktiniai pameistrystės įgyvendinimo aspektai”, kurio tikslas buvo sustiprinti Lietuvos, Latvijos, Estijos NRP bendradarbiavimą ir keistis gerąja patirtimi įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją dėl Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos sukūrimo (toliau - EQAVET). Seminaro metu buvo pristatytos ir aptartos trys temos: Lina Lukošiūnienė (Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Lietuva) pristatė EQAVET įgyvendinimo 2019-2021 pasiekimus Lietuvoje, Agija Reča-Danga (Valstybinė Švietimo kokybės tarnyba, Latvija) papasakojo apie profesinio mokymo kokybės užtikrinimo raidą Latvijoje, Piret Lilover (Švietimo ir jaunimo taryba, Estija) pasidalino gerąja patirtimi ir iššūkiais kylančiais organizuojant kokybės stebėsenos iniciatyvas mokymosi darbo vietoje.

Diskusijos metu buvo pasidalinta visų Baltijos šalių patirtimi, lūkesčiais bei problematika, aptarta pameistrystės svarba.

Seminaro dalyviai vieningai nutarė, kad tokie ar panašūs susitikimai galėtų tapti gražia Baltijos šalių tradicija.

Nuotolinė konferencija „Lietuvos ir ES iniciatyvos kvalifikuotų darbuotojų rengimui: mokymasis darbo vietoje (pameistrystė)“

Renginio data: 2020 m. gruodžio 3 d.

Renginio organizatorius: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Renginio partneris: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Tikslinė grupė: profesinio mokymo teikėjai ir įmonių atstovai, kuriems aktualus kvalifikuotų darbuotojų parengimas įgyvendinant profesinį mokymą pameistrystės būdu.

Daugiau informacijos.

 

Projekto rezultatai:

Sukurti vaizdo klipai apie įvairius pameistrystės įgyvendinimo aspektus, nuo pasirengimo pameistrystei iki pagrindinių profesinio mokymo įstaigų, darbdavių ir pameistrių įsipareigojimų vykdant profesinį mokymą pameistrystės būdu.

https://www.youtube.com/watch?v=vQ5j4dg08Os

https://www.youtube.com/watch?v=w9_ttZ0VdYw

https://www.youtube.com/watch?v=2XQnVtioeAQ

 

kursai

Profesijos mokytojų, atsakingų už mokinių mokymą darbo vietoje, mokymo programa (santrauka lietuvių ir anglų kalbomis);

Įmonių meistrų, atsakingų už mokinių mokymą darbo vietoje, mokymo programa (santrauka lietuvių ir anglų kalbomis).

 

Portalas www.pameistryste.lt;

Projekto viešinimo renginiai;

Projekto naujienlaiškiai (2021 m. kovas Nr. 1), (2021 m. kovas, Nr.2);

Projekto straipsniai

Projektas socialinuose tinkluose (YouTube, FaceBook).

Profesijos mokytojų, atsakingų už mokinių mokymą darbo vietoje, mokymo programą baigė 230 asm.;

Įmonių meistrų, atsakingų už mokinių mokymą darbo vietoje, mokymo programą baigė 35 asm.;

Viešinimo renginiuose dalyvavo daugiau nei 80 asm.