Mokymo įstaigoms

Pagrindiniai mokymo įstaigos įsipareigojimai:

  • Organizuoti profesinį mokymą pameistrystės forma.
  • Užtikrinti, kad pameistrys įgytų visas kompetencijas pagal mokymo programą.
  • Parengti su mokymu susijusius dokumentus, tvarkyti mokymo dokumentacijos apskaitą.
  • Paskirti profesijos mokytoją, kuris praktinio mokymo metu darbo vietoje bendradarbiauja su profesijos meistru, mokančiu pameistrį.
  • Vykdyti teorinį mokymą. Esant poreikiui vykdyti pirminį praktinį mokymą.
  • Organizuoti tarpinius pameistrio atsiskaitymus ir  kompetencijų vertinimą.
 

Mokymo organizavimą sudaro dvi pagrindinės dalys – pirmoji yra susijusi su pasiruošimu, darbuotojo paieška ir atranka, antroji skirta mokymui vykdyti.

  • Pirmas etapas – pasirengimas pameistrystei.
  • Antras etapas – mokymasis darbo vietoje.