Pameistriams

Pameistrystės organizavimo forma taikoma  profesinio mokymo įstaigose besimokantiems pilnamečiams asmenims. Šiems asmenims užtikrinamas lankstus „migravimą“ tarp mokymosi formų.

Pameistrystė netaikoma nepilnamečiams asmenims, kurie profesijos mokosi kartu su pagrindinio ar vidurinio ugdymo programa. 

Priimant mokytis pameistrystės forma / sudarant pameistrystės darbo sutartį, didžiausią prioritetą teikti asmenims, jau turintiems kvalifikaciją (profesinę / aukštojo mokslo).

Mokymas pameistrystės forma vykdomas sudarius sutartis:

Pameistrystės darbo sutartis ir mokymo sutartis (mokinio, darbdavio pameistrystės sutartis pagal Darbo kodeksą) ir trišalė mokymo sutartis tarp mokinio, darbdavio ir mokymo įstaigos). 

Taigi su jumis bus sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartis – darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai atlyginti.

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS

Kaip vyks mokymas?

Mokymas vyksta ir pas darbdavį, ir mokymo įstaigoje. Už rezultatą atsakinga mokymo įstaiga ir darbdavys. Baigus mokymo programą ar jos dalį, mokymo įstaiga inicijuos kompetencijų vertinimą. Įvertinus kompetencijas ir išlaikius egzaminą jums bus, atitinkamai nuo pasirinkimo, sutiekiama kvalifikacija arba jos dalis. Diplomą arba pažymėjimą išduoda mokymo įstaiga.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
NUTARIMAS
DĖL PROFESINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO PAMEISTRYSTĖS FORMA TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Aprašas reglamentuoja profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, inicijavimą ir pasirengimą jį įgyvendinti bei vykdymą, profesinio mokymo teikėjų ir darbdavių, organizuojančių profesinį mokymą pameistrystės forma, teises ir pareigas, asmens, siekiančio darbo vietoje įgyti kvalifikaciją ar kompetenciją (kompetencijas) pameistrystės forma, teises ir pareigas, profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, kokybės užtikrinimą. 

Diplomą arba pažymėjimą išduoda mokymo įstaiga.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL PROFESINIO MOKYMO DIPLOMO IR PAŽYMĖJIMO TURINIO, FORMOS IR IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO