Pameistriams

Pameistrystės organizavimo forma taikoma profesinio mokymo įstaigose besimokantiems pilnamečiams asmenims. Šiems asmenims užtikrinamos lankstaus „migravimo“ renkantis mokymosi formą galimybės.

Pameistrystė netaikoma nepilnamečiams asmenims, kurie profesijos mokosi kartu su pagrindinio ar vidurinio ugdymo programa. 

Priimant mokytis pameistrystės forma ir sudarant pameistrystės darbo sutartį, didžiausią prioritetą teikti asmenims, jau turintiems kvalifikaciją (profesinę arba aukštojo mokslo).

Mokymas pameistrystės forma vykdomas sudarius sutartis:

Pameistrystės darbo sutartis ir mokymo sutartis (mokinio, darbdavio pameistrystės sutartis pagal Darbo kodeksą) ir trišalė mokymo sutartis tarp mokinio, darbdavio ir mokymo įstaigos). 

Taigi su jumis bus sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartis – darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai atlyginti.

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 2016 m. rugsėjo 14 d., Nr. XII-2603 (su pakeitimais iki 2022-12-31) 

Kaip vyks mokymas?

Mokymas vyksta ir pas darbdavį, ir mokymo įstaigoje. Už rezultatą atsakinga mokymo įstaiga ir darbdavys. Baigus mokymo programą ar jos dalį, mokymo įstaiga inicijuos kompetencijų vertinimą. Įvertinus kompetencijas ir išlaikius egzaminą jums bus, priklausomai nuo pasirinkimo, suteikiama kvalifikacija arba jos dalis. Diplomą arba pažymėjimą išduoda mokymo įstaiga.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. kovo 23 d. įsakymas Nr.V-231 „Dėl profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 1065 “Dėl profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašo patvirtinimo”

Aprašas reglamentuoja profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, inicijavimą ir pasirengimą jį įgyvendinti bei vykdymą, profesinio mokymo teikėjų ir darbdavių, organizuojančių profesinį mokymą pameistrystės forma, teises ir pareigas, asmens, siekiančio darbo vietoje įgyti kvalifikaciją ar kompetenciją (kompetencijas) pameistrystės forma, teises ir pareigas, profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, kokybės užtikrinimą.