Naudinga informacija

·        „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektas „Portfolio for employment“ (2021-2024) 

Erasmus+ projektas „STEP-UP Supporting Tutor's Educational and Professional Upgrade“ (Mentorių pedagoginėms ir profesinėms kompetencijoms tobulinti pameistrystės srityje) (2019-2022).

Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas  „DESSA. Minkštųjų įgūdžių ugdymas per pameistrystę“ (2019-2022). 

- Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai. Video filmas Pameistrystė – Tavo profesijos pradžia. Mokymąsis darbo vietoje Baltijos šalyse ir Vokietijoje (2021).

Erasmus+ projektas Bequal.app. Pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje kokybės užtikrinimo savianalizės įrankių metodologija (2018-2020).

Erasmus+ projektas TTT4WBL. Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir profesijos meistrų rengimas mokyti darbo vietoje (2017-2020).

Naudingos nuorodos:

 

Europos Sąjungos informacinės tarnybos, dokumentai, susijusios naudingos nuorodos:

 • CEDEFOP - Europos profesinio mokymo plėtros centras.
 • CEDEFOP europinė duomenų platforma apie pameistrystės schemas
 • CEDEFOP pameistrystės ekspertų tinklas
 • ELGPN - Europos visą gyvenimą trunkančio orientavimo politikos tinklas.
 • ENIC-NARIC - nacionaliniai akademinio pripažinimo informacijos centrai, teikiantys informaciją ir konsultacijas apie užsienio institucijų išduotų diplomų ir jose baigtų dalinių studijų akademinį pripažinimą ES ir šalyse partnerėse. Lietuvoje šio tinklo funkcijas vykdo Studijų kokybės vertinimo centras.
 • EuropeDirect - padeda ieškantiems informacijos apie Europos Sąjungos politikas, institucijas, teisinę bazę, programas ir finansavimo galimybes, konsultuoja tiesiogiai, atsako į užklausas telefonu ir el. paštu.
 • Eurodesk (www.zinauviska.lt) -  nemokamai teikia informaciją ir patarimus jaunimui ir žmonėms dirbantiems su jaunimu apie studijas, stažuotes, darbą ir savanorystę.
 • EURES - tinklas, jungiantis ES, Europos ekonominės erdvės valstybių ir šveicarijos užimtumo tarnybas bei kitas su įdarbinimu susijusias organizacijas ir įstaigas: profesines sąjungas, darbdavių asociacijas, vietos ir regionų valdžios institucijas. EURES nemokamai konsultuoja darbo užsienyje klausimais: darbo ieškančius asmenis informuoja apie darbą kitose Europos šalyse, o darbdaviams padeda rasti darbuotojų.
 • Eurydice - informacija apie Europos šalių švietimo sistemas ir politiką.
 • Europos pameistrystės aljansas - suburia vyriausybes ir pagrindinius suinteresuotuosius subjektus siekiant visoje Europoje gerinti pameistrystės kokybę, pasiūlą ir bendrą įvaizdį, kartu skatinant pameistrių judumą.
 • EQAVET - Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema, skirta remti profesinį mokymą kokybės užtikrinimo srityje.
 • Europos įgūdžių darbotvarkė - suplanuoti vykdyti įvairūs veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti, kad Europos Sąjungos piliečiai turėtų tinkamo ugdymo galimybes, tinkamus įgūdžius ir tinkamą paramą. Ja bus siekiama geriau panaudoti turimus įgūdžius ir padėti žmonėms įgyti naujų įgūdžių, reikalingų tam, kad jie galėtų susirasti kokybišką darbą ir pagerintų savo galimybes gyvenime.
 • Centres of Vocational Excellence - profesinės kompetencijos centrų iniciatyvoje apibrėžiamas kompetencijai taikomas principu „iš apačios į viršų“ grindžiamas požiūris, kuris reiškia, kad profesinio mokymo įstaigos yra pajėgios greitai pritaikyti įgūdžių ugdymą prie kintančių ekonominių ir socialinių poreikių. Šia iniciatyva siekiama puoselėti tarpvalstybines bendradarbiavimo platformas, kurias pavienėms valstybėms narėms be ES paskatų, techninės paramos ir tarpusavio mokymosi galimybių sukurti būtų sunku.