Titulinis » Aktualu

Pedagoginių ir profesinių kompetencijų tobulinimas pameistrystės srityje (STEP-UP Supporting Tutor’s Educational and Professional Upgrade)

Įgyvendindama projekto ,,STEP – UP Supporting Tutor’s Educational and Professional Upgrade’’ veiklas, Lietuvos verslo konfederacija kartu su tarptautiniais partneriais iš Ispanijos, Italijos ir Vokietijos siekia stiprinti profesinio rengimo centruose bei įmonėse dirbančių instruktorių ir mentorių pedagogines kompetencijas bei profesinę patirtį pameistrystės srityje. Taip pat siekiama stiprinti profesinį instruktorių ir mentorių mobilumą ir gebėjimą prisiderinti prie vis naujų ugdymo iššūkių bei sparčiausiai tobulėjančių skaitmeninių technologijų.

Vienas iš ypatingų iššūkių, padedant pameistrystės programas vykdantiems instruktoriams ugdyti savo profesines ir pedagogines kompetencijas, skirtas skaitmenizuotam darbui ir mokymui, yra sisteminės institucinės infrastruktūros ir mokymo programos šioje srityje trūkumas.

Projektu buvo siekiama pašalinti šias spragas, darant prielaidą, kad yra tiesioginis ryšys tarp mokymosi darbo vietoje / pameistrystės schemų veiksmingumo ir įvairių specialistų, dalyvaujančių planuojant, vykdant, stebint ir vertinant mokymosi būdus, pedagoginių įgūdžių. Tam buvo atlikta techninių, pedagoginių kompetencijų ir inovatyvių metodų gerosios praktikos analizė ir išanalizuoti jau įgyvendintų  Erasmus+ projektų, pvz., VET4.0 (www.vet-4-0.eu), TEACHVET (www.teachvet.eu), CHANGE4Industry (http://change4industry.eu/) ir TTT4WBL (https://ttt4wbl-project.eu/) duomenys.

Analizės pagrindu buvo sukurtos 4 metodikos profesinio mokymo mokytojams bei mentoriams rengti. Metodikos apjungia instruktorių mokymo modulius pedagoginių įgūdžių, minkštųjų įgūdžių, įgūdžių, reikalingų mokymui suskaitmenintose darbo vietose tobulinimo ir nuotolinio mokymosi veiklos  srityse. Visos keturios mokymo metodikos (Nuotolinio mokymo, mišri, mentorystės ir skaitmeninio raštingumo vystymo) pateikiamos atskiruose moduliuose ir prasideda nuo bendravimo su jaunimu įgūdžių ugdymo, t.y. „Bendravimo su jaunimu“ modulio.

– Modulis „Bendravimas su jaunimu“ 

Dirbant ir bendraujant su jaunais žmonėmis, kuriems gresia socialinė atskirtis, svarbu atsižvelgti į įvairius aspektus, kurie gali turėti įtakos jūsų bendravimo su juo ar ja sklandumui. Tam šiame modulyje pateikiamos gairės – kaip sužinoti, kokie dalykai yra tobulintini, kaip išsiaiškinti stipriąsias jauno žmogaus, su kuriuo dirbsite, puses, kaip iš tiesų pažinti jaunuolį.  Pateikiami  įrankiai kaip surengti pirmąjį pokalbį ir nustatyti jaunuolio praktinio darbo patirties dinamiką bei tikslus. 

Modulyje taip pat pasidalinama bendravimo kompetencijomis, kurios moko (su)valdyti bendravimą su jaunuoliu, siekiant išvengti nesusipratimų ir skatinti teigiamą jauno žmogaus praktinio darbo raidą. Šie bendravimo įgūdžiai lengvai pritaikomi ir kasdieniuose žmonių santykiuose, nes žmonėms sąveikaujant tarpusavyje svarbu, kad tam tikri elementai tinkamai funkcionuotų bendravimo metu.

– Modulis „Nuotolinis mokymasis“

Skaitmenizacijos amžiuje, taip pat dėl koronaviruso pandemijos, nuotolinis mokymasis tampa vis svarbesnis. Mokytojai ir instruktoriai susiduria su naujais mokymo būdais: kurti internetinius kursus ir perkelti jų turinį bei didaktiką į naujus formatus.

Pagrindinis iššūkis, su kuriuo susiduria pedagogai ir mentoriai, – pasiekti besimokantįjį nuotoliu „per ekraną“ bei realistiškai įvertinti ar besimokantieji suprato paruoštą bei pateiktą turinį, nes mokant nuotoliu, veiksmingi mokymo klasėje modeliai praranda savo poveikį.

Siekiant išspręsti šias problemas, minėtame modulyje nurodoma, kaip mokymo procese panaudoti internetu pasiekiamus formatus, pvz., vaizdo priartinimą, ar įrankius, skirtus dalytis turiniu, bendrauti su dalyviais ir gauti atsakymus į klausimus, taip pat pateikiami du aprašai, skirti palengvinti pasiruošimą nuotolinei sesijai: vienas aprašas yra skirtas techninei daliai „Skaitmeninė aplinka – nustatymai prieš nuotolinę pamoką“, kitas  – žingsnis po žingsnio pateikiamos gairės sesijos turinio ruošimui „Nuotolinė pamoka ir jos turinio paruošimas“. Taip pat pateikiama daug nuorodų į vaizdo įrašus, kuriuose paaiškinama, kaip naudoti įrankius siekiant padidinti besimokančiųjų dalyvavimą.

– Modulis „Paramedikų mokymas, naudojant inovatyvią praktinio mokymo įrangą“

Modulis skirtas profesijos mokytojų /meistrų įmonėse kvalifikacijai tobulinti, įgyjant reikiamus įgūdžius ir žinias panaudojant inovatyvią įrangą (pvz., išmanūs manekenai, kiti inovatyvūs įrankiai) įgyvendinant Paramediko profesinio mokymo programos praktinį mokymą. Modulio kūrimo seka ir instrukcijos taip pat gali būti panaudotos bet kokios srities profesijos mokytojų/meistrų įmonėse kvalifikacijos tobulinimo moduliams kurti, siekiant stiprinti praktinius profesinio mokymo mokinių gebėjimus panaudojant inovatyvią įrangą. 

– Modulis „Sąmoningumo didinimas“

Modulio tikslas – didinti įmonių/darbdavių informuotumą apie jaunimo, kuriam gresia socialinė atskirtis, įtraukimą. Tai pasiekiama pažįstant ir suprantant jaunų žmonių, atsiduriančių  situacijose, kuriose jie tampa pažeidžiami, turimas savybes, pašalinant stigmas gaubiančias paslaptis, pabrėžiant šios gyventojų dalies stipriąsias puses ir, kaip šių jaunų žmonių instruktoriams/mentoriams, pristatant mokymosi patirtį, kaip galimybę augti ir praturtinti asmenybę. Modulyje mokoma atpažinti galimus išankstinius nusistatymus, kuriuos jaunų žmonių atžvilgiu neretai turi mokytojas/instruktorius/mentorius, ir susidoroti su šiais nusistatymais per atvirą bendravimą. Tam padeda pateikiami pavydžiai ir sėkmės istorijos.

– Modulis „Darbo planas“

Modulyje siūlomi naudingi įrankiai, kaip siekiant maksimalaus mokymo įgūdžių tobulinimo sukurti vertinimo strategiją leidžiančią mentoriui palaikyti glaudžius ryšius su mokiniu ir kuo tiksliau įvertinti jo darbą. Pateikiami trys pagrindiniai veiksmai (moduliai) mokinio patirčiai pagal mentorystės programas optimizuoti: nustatykite bendravimo su mokiniu tvarkaraštį, sudarykite veiklos planą ir pateikite mokiniui grįžtamąjį ryšį.

– Modulis „Motyvacija ir lyderystė“

Dirbdami su jaunais žmonėmis ir ypač su tais, kurie yra kilę iš socialiai pažeidžiamų šeimų, galime pastebėti, kad dėl žemos savigarbos ir menko pasitikėjimo savimi, jiems sunku rasti motyvacijos mokytis arba pakankamai tikėti savimi, kad pabandytų patys daryti dalykus ir/ar išmoktų naujų dalykų. Dažnai tam tikras nuostatas galime supainioti su nuoboduliu, tingėjimu, abejingumu, tačiau už jų gali slypėti nepasitikėjimas savimi ir motyvacijos stoka – būsenos,  kurias gali padėti įveikti pedagogas ar profesionalus mentorius. Šiame modulyje rasite informacijos apie metodus, padedančiais sustiprinti mokinio savigarbą ir pasitikėjimą savimi, taip pat apžvelgiami lyderystės bruožai, kuriuos turėtų išsiugdyti profesionalus mentorius, norintis būti pajėgiu jaunuoliui atskleisti visą jo savyje turimą potencialą.

– Modulis „Skaitmeninė tapatybė“

Didžiausia dovana, kurios norėtume jaunimui – vieną dieną būti laisvais suaugusiais, galinčiais pasirinkti savo likimą be sąlygų ir kitų primestų apribojimų. Ar prasminga kalbėti apie laisvę internete? Žinoma! Nes net ir skaitmeninis pasaulis turi ribas, kurias laisvas žmogus turi žinoti ir mokėti elgtis.

Laisvė internete – tai iš esmės gebėjimas pasirinkti savo „kelius“ ir neleisti jų parinkti už jus. Kai naršome internete naudodamiesi nemokamomis platformomis, pvz., Google paieškos varikliais ar socialinėmis platformomis, turime žinoti, kad vienintelis jų interesas yra kuo daugiau „palikti inkarų“ mūsų svetainėje. Remdamiesi kasdien mūsų teikiamais duomenimis, internetinių svetainių algoritmai parenka ne mums, o savo verslo interesams, tinkamą turinį. Apie tai, kiek privati yra mūsų informacija interneto erdvėse, – skaitykite modulyje „Skaitmeninė tapatybė“.

– Modulis „ Skaitmenini įgūdžiai, skirti įtraukti mokinį į darbą“

Modulis siūlo dėstytojui keletą idėjų ir įrankių, kurie padėtų su mokiniais sukurti daugialypį ar grafinį produktą, pasakojantį apie jų mokymosi patirtį ir įgytus įgūdžius. Sukurtas produktas (pavyzdžiui: reklaminis biuletenis, plakatas, video istorija, video CV, skaitmeninio portfelio kūrimas, interaktyvios istorijos ar kita) galėtų virsti  jauno žmogaus darbu, įrodančiu mokymų metu įgytus įgūdžius ar kitaip tapti susietu su mokymosi rezultatų vertinimu.

– Modulis „Bendravimas praktikos metu“

Mokymų metu svarbu reguliariai teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, kad galėtum objektyviai pažvelgti į save. Teigiamas grįžtamojo ryšio rezultatas – ištaisyti neteisingus savo elgesio elementus ir efektyviai organizuoti savo elgesį bei efektyviai organizuoti bendradarbiavimą. Modulyje susipažinsite su ledkalnio komunikacijos teorija, kuri padeda pedagogui/mentoriui pažvelgti į besimokančiojo požiūrį ir atitinkamai atspindėti gautas įžvalgas savo elgesiu. Antrasis šio modulio akcentas susijęs su atsiliepimais apie temą ir tai, kaip konstruktyviai išsakyti pastabas, patarimus savo mokiniams.

– Modulis „Mokymosi nutraukimo prevencija“

Tyrime, pavadintame „Ką galvoja ir jaučia pasaulio jaunimas“, paaiškėjo, kad „Z“ kartai (gim. 1996–2000 m.) svarbiausia – laimė. Jauniems žmonėms laimę, visų pirma, lemia žmogiški santykiai su draugais ir šeima, bet svarbus ir pasitenkinimo jausmas studijomis bei darbu (atsakė 89 proc. respondentų). Jei tarkim, „Millenium“ karta (gim. 1981 – 1996 m.) vis dar nori paaukoti savo gyvybes dėl įmonės poreikių, „Z“ karta atrodo daug labiau orientuota į savo gerovę, o tai kelia iššūkį įmonėms: norėdami pritraukti geriausius talentus, jie turi susiburti ir pasiūlyti jiems ramią darbo aplinką. Todėl laimė įmonėje tampa vertingu sąjungininku ir streso prevencijos bei valdymo srityje, taip pat stipriu potraukiu siekti profesinių tikslų. Laimė gali maksimaliai paskatinti žmones siekti rezultatų verslui, tačiau su sąlyga, kad tai laikoma strateginiu prioritetu.

Daugiau informacijos apie modulius rasite projekto internetinėje svetainėje https://stepup-project.com/

Projekto kodas: 2019-1-IT01-KA202-007776

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos „Erasmus +“ programos fondo lėšomis.

Kontaktinis asmuo projekto klausimais: Dalia Toločkaitė, Lietuvos verslo konfederacijos projektų vadovė (El. p.: dalia@lvk.lt; tel.:  +370 5  212 11 11; adresas: Gedimino pr. 2/1 – 28 (įėjimas iš Odminių g.), 01103 Vilnius; www.lvk.lt)

Dalintis aktualija:

Facebook
LinkedIn
Siųsti el.paštu
Spausdinti
Facebook
LinkedIn
Siųsti el. paštu
Spausdinti